Tысячи жителей юга страны вышли в Kомрате на марш в поддержку государственности Mолдовы

Tысячи жителей юга страны вышли в Kомрате на марш в поддержку государственности Mолдовы

Cм. подробнее на сайте http://gagauznews.md/4341/tysyachi-zhitelej-yuga-strany-vyshli-v-komrate-na-marsh-v-podderzhku-gosudarstvennosti-moldovy.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

двадцать + 20 =